مالیات بر ارزش افزوده

#اطلاعیه 

مشتریان گرامی طبق اطلاعیه بانک مرکزی از ۲ بهمن تمامی درگاه های واسط و اختصاصی ملزم به ایجاد پرونده مالیاتی بوده و بر این اساس تمامی فروشندگان تجاری ملزم به پرداخت مالیات میشوند 

طبق این اطلاعیه ما بر اساس این قانون جدید بصورت اجباری ملزم ب اعمال ارزش افزوده بر روی سرویس خود میباشیم 

لینک مطلب منبع بانک مرکزی :

 

https://www.cbi.ir/showitem/20991.aspx