سرور کلاود هتزنر آلمان

پلن 2 (cloud)


 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو (cpu)
 • 20 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 2+ (cloud)


 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 40 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 4 (cloud)


 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 40 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 4+ (cloud)


 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پی یو (cpu)
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 8 (cloud)


 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 8+ (cloud)


 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 16 (cloud)


 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 16+ (cloud)


 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو (cpu)
 • 240 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 32 (cloud)


 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو (cpu)
 • 240 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
پلن 32+ (cloud)


 • 32 گیگابایت رم
 • 16 هسته سی پی یو (cpu)
 • 360 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام