مقالات

 آموزش رفع ارور sudo: unable to resolve host static

#آموزشی_سرور  اگر زمانی در سرور مجازی خود وقتی از طریق  sudo ....  کاری انجام دادین و ارور...