سرور مجازی فرانسه

پلن رم 1
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو (cpu)
 • 15 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 2
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو (cpu)
 • 20 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 2+
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 25 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 4
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 40 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 4+
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پی یو (cpu)
 • 50 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 6
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 6+
 • 6 گیگابایت رم
 • 5 هسته سی پی یو (cpu)
 • 90 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 110 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8+
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته سی پی یو (cpu)
 • 130 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8++
 • 8 گیگابایت رم
 • 7 هسته سی پی یو (cpu)
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 16
 • 16 گیگابایت رم
 • 10 هسته سی پی یو (cpu)
 • 230 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل