سرور مجازی فرانسه

پلن رم 1 0 موجود است
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو (cpu)
 • 15 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 2 0 موجود است
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته سی پی یو (cpu)
 • 20 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 2+ 0 موجود است
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 25 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 4 0 موجود است
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 40 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 4+ 0 موجود است
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته سی پی یو (cpu)
 • 50 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 6 1 موجود است
 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 6+ 0 موجود است
 • 6 گیگابایت رم
 • 5 هسته سی پی یو (cpu)
 • 90 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8 0 موجود است
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 110 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8+ 0 موجود است
 • 8 گیگابایت رم
 • 6 هسته سی پی یو (cpu)
 • 130 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 8++ 0 موجود است
 • 8 گیگابایت رم
 • 7 هسته سی پی یو (cpu)
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل
پلن رم 16
 • 16 گیگابایت رم
 • 10 هسته سی پی یو (cpu)
 • 230 گیگابایت nvme فضا هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • ovh فرانسه دیتا سنتر
 • kvm کنترل پنل سرور مجازی
 • فوری تحویل